Turn2God Ministries

Lewegewende Families – Boodskap by die Mighty Family Konferensie

Almal van ons wil graag in ooreenstemming met God se bedoeling lewe. Hy is en Hy het die antwoord op alles! Hy weet wat elkeen van ons nodig het om vervuld te kan leef.

Elke keer wanneer ons, ons Skepper herken en erken vir Wie Hý is, ontdek ons al meer hoe gróót Hy eintlik is en hoe klein óns is. En dan maak ons nóg ‘n ontdekking: Gód maak ons oë oop om Sy beeld en gelykenis in ander mense raak te herken.

DIE SKEPPING IS SINONIEM MET LEWE

Adam was ‘n meesterstuk. ‘n Kleipop het ‘n lewende wese geword onder die Bron van Lewe se Asem, Gen. 2:7. Adam was nie slegs ‘n lewende wese nie. God het hom ook lewegewend en lewensdraend gemaak. Hy kon lewe uitdeel, omdat hy lewe in homself gedra het! Dit sou egter slegs moontlik wees solank hy in God se teenwoordigheid bly. Om hom daartoe in staat te stel het God ‘n wonderlike omgewing geskep waarbinne Adam en Eva die wonder van léwe kon behou.

Die Tuin van Eden het die grense verskaf waarbinne die essensie van lewe alles en almal gevul het.  Daar het God vir Adam en Eva besoek. Wanneer hulle skemeraand ‘n geritsel in die boomtoppe gehoor het, was dit God se lewegewende asem wat soos wind deur die Tuin beweeg het. Die Bybel leer dat wind én asem én gees in Hebreeus vertaal word met Ruach. God se asem is sinoniem met Sy Gees! En ons weet dat God se Gees die essensie van lewe in Homself dra:

 • Hý het voor die skepping oor die chaos gebroei en alles tot stand gebring wat God gespreek het, Genesis 1:2!
 • Hý het Jesus uit die dood opgewek en sal elkeen wat in Christus glo ook deur die dood tot in die ewigheid begelei, Rom. 8:11!
 • Hý het die Nuwe Testamentiese gelowiges gevul met God se lewegewende, lewensdraende Teenwoordigheid! Honderd en twintig bidders is deur God se Asem/Wind/Gees in vurige volgelinge van Jesus verander!

Kom ons keer terug na die Tuin van Eden: Wanneer God Sy Asem uitgeblaas het, het Sy Gees telkens die Paradys met léwe gevul. Sy besoeke aan Adam en Eva was nie toevallig met skemertyd nie. Die Bybel leer ons dat daar talle skeppingsbeginsels is, wat ons in staat wil stel om in oorvloed te lewe. Een só ‘n beginsel is dat die nuwe dag begin wanneer die son ondergaan en nie wanneer hy opkom nie. Ons lees telkens in Genesis 1: Dit was aand en dit was môre die eerste-, die tweede-, die derde dag. Waarop dui hierdie belangrike kronologie van tyd? Géén mens kan heeldag in die lewe wat daar van God af uitgaan opereer, voordat hy nie éérs in God se rus ingegaan het nie. Die nag word gegee om toegevou in die skuilplek van die Allerhoogste te rus; om te sluimer onder die beskutting van die Almagtige; om bekragtig te word deur die Bron van léwe!

DIE BOOM VAN DIE LEWE

Nóg ‘n bron van lewe in die Paradys, was die Boom van die Lewe. Sy vrugte was polsend van lewe. Adam en Eva kon daarvan eet soveel as wat hul harte begeer het. Die vrug van die boom het hul vermoë om lewensdraend en lewegewend te bly, ondersteun en versterk.

Naby die Boom van die Lewe was daar nóg ‘n boom in die middel van die Tuin – die Boom van Kennis van Goed en Kwaad, Gen. 2:9.  God het Adam en Eva verbied om van hierdie boom te eet, Gen. 2:16-17. Sy vrugte het die saad van die dood gedra!

En toe kies Adam en Eva om tog van die Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eet. Ek glo nie hulle het vooraf begryp wat hulle keuse sou inhou nie. Die prys van ongehoorsaamheid aan God kan nie vooraf bereken word nie. Die vrugte van die Boom van Kennis van Goed en Kwaad het hulle beroof van ‘n lewe in God se konstante teenwoordigheid! Dit was ‘n verskriklike verlies. Weg van die konstante teenwoordigheid van die Bron van Lewe, was hulle uitgelewer aan dood in al sy vorme. Hulle en alles rondom hulle sou voortaan sterf. En dit was nie slegs ‘n fisiese dood nie. Hulle siels- en geesdimensie is ook aan die dood onderwerp. Hulle sou ook nooit weer op aarde van die Boom van die Lewe kon eet nie!

Saam met Adam en Eva is die hele mensdom uit God se konstante, lewegewende teenwoordigheid geskeur. Die mensheid het ‘n Verlosser nodig gehad! Iemand wat skepsel en Skepper weer met mekaar kon versoen.

Toe God in Jesus aarde toe gekom het, het Hy die mensdom verlos en terselfdertyd ook die dood wat in die skepping sluimer, oorwin. Jesus versoen almal wat in Hom glo met die Vader en stel hulle in staat om weer lewensdraend en lewegewend te wees. In Christus word ons opnuut lewensdraend én lewegewend!

FAMILIES HET NET SOOS INDIVIDUE VERLOSSING NODIG

Huweliks- en gesinsverhoudings het ook met die sondeval skade gelei. Sedert die sondeval en God se straf daarop, sukkel egpare en families om lewegewend te wees. Die geheim van ‘n gelukkige en vervulde huwelik en gesin het dáár alreeds verlore gegaan. Hoe kan ‘n gesin in 2018 God se oorspronklike bedoeling met familie herwin? Die antwoord lê toegevou in dieselfde waarheid wat Adam en Eva moes gekoester het, maar prysgegee het deur hul ongehoorsaamheid: deur in God se teenwoordighed te bly!

Dis natuurlik belangrik om daarop te let dat ‘n mens slegs kan uitdeel, wat jy besit. Families moet eers die Bron van lewe hul eie maak, voordat hulle self ook lewe sal kan uitdeel. In hierdie artikel gaan ons na vier beginsels kyk, wat in God se skeppingsorde vervat is. Wanneer mens hierdie beginsels begryp, is dit soveel makliker om vir lewe te kies.

Terwyl ons saam daaroor besin, is dit belangrik dat jy aktief meewerk om te onderskei hoe jou familie opereer ten einde die nodige aanpassings te maak, wat jou gesin en uitgebreide familie kan begelei om lewegewend te wees en te bly. 

BEGINSEL 1: IN GENESIS LEES ONS VAN SATAN SE OORWINNING EN DOOD WAT DIE SKEPPING BETREE HET; TERWYL DIE  NUWE TESTAMENT ONS LEER VAN CHRISTUS SE OORWINNING EN VRYE TOEGANG TOT LEWE.

Mense wat onder Satan se invloed leef, verval maklik in negatiwiteit en vrees. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat die Bose die oorsprong van dood is en dit graag uitdeel aan almal wat aan sy lippe hang. Hy bring dood en vernietiging oral waar hy kom. En verhoudings is sy forte. Veral familieverhoudings.

Hy gaan jou en jou gesin nie beter behandel as wat hy vir Adam en Eva behandel het nie. Hy gaan julle probeer oortuig dat God se goedheid en guns nooit ‘n werklikheid in julle familie sal word nie.

Hy gaan julle verder probeer oortuig om aan te hou om die sogenaamde familiesondes agter die donker gordyn van julle verlede weg te steek. In elke familie is daar sulke sondes. Niemand mag daaroor praat nie, al weet omtrent almal daarvan. Sodoende verseker Satan dat julle hierdie sondes nie slegs voor mense verswyg nie, maar ook voor God en nooit Christus se helingskrag sal ervaar nie.  Solank hierdie sondes verdoesel word, word julle familie erfenis, -bestemming én -roeping teruggehou. Sodra ‘n familie egter kies om hierdie sondes te bely, ontvang hulle die vryheid om in outoriteit te opereer.

Óf jy is passief in die teenwoordigheid van die gees van die dood en aanvaar sy werke in jou familie. Óf jy kies vir die léwe wat voortdurend van God af uitgaan en word soos jou Vader ‘n gewer van lewe. Die keuse is joune!

Openbaring 12:10-11 verseker ons dat Christus die deur na die lewe in God vir elkeen wat in Hom glo, oopgemaak het: “Nou het die verlossing en die krag en die koninklike heerskappy van ons God aangebreek asook die mag van sy Christus. Die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. En hulle het hom self oorwin op grond van die bloed van die Lam en van die boodskap waaroor hulle getuig het.” 

Buitendien liewe leser, “die dood is totaal uitgewis, want dit is heeltemal oorwin. O dood, waar is jou oorwinning? Dood wat het van jou angel geword? Want die sonde is die angel wat die dood veroorsaak. En dit is die wet wat aan die sonde sy slaankrag gee. Aan God kom ons dank toe – Hy wat aan ons die oorwinning oor die sonde en die dood gee deur Jesus Christus ons Here,” 1 Korintiërs 15:55-57. 

Soos God ongeveer 3 400 jaar gelede deur Moses met Israel gepraat het, praat Hy nou ook met jou en gee in die woorde van Deuteronomium 30:15-18a, 19-20 aan jou die keuse om tussen léwe en die dood te kies: “Luister nou! Vandag gee ek vir julle ‘n keuse tussen voorspoed en teëspoed, lewe en dood. Ek het jou vandag beveel om die Here jou God lief te hê en om sy opdragte, voorskrifte en reglemente na te kom deur in sy weë te wandel. As jy dit doen, sal jy lewe en ‘n groot nasie word. Die Here jou God sal jou en die land seën… Maar as jy jou hart wegdraai en jy weier om gehoorsaam te wees en as jy aangetrek word na ander gode toe om hulle te dien en te aanbid, dan waarsku ek jou nou dat jy verseker vernietig gaan word… Vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Ek roep die hemel en die aarde as getuies vir die keuse wat jy maak. Mag jy tog die lewe kies sodat jy en jou nageslag mag lewe!

Jy kán vandag vir ‘n lewe onder God se gesag kies. Jy en jou familie kán God se lewegewende liefde in al jul verhoudings vars beleef. Hy begeer dat julle as gesin en familie gedy!

Wat kies jy?

Laat toe dat Jesus sommer nou Satan se mag oor jul familie breek. Bely soos Daniël namens die Joodse volk in hoofstuk 9 gedoen het, alles wat jou familie verhinder om in God se skeppingsorde in te beweeg. Christus sal namens jou toetree as jy bereid is om jou lewe en jou gesins- en familielewe aan Hom toe te vertrou. Al die gesag in die hemel en op aarde behoort aan Hom en Hy is in staat om alles en almal onder Sy koninklike heerskappy in te lei. Hy wil jou sommer nóú in staat stel om ‘n draer van lewe te word en in Sy opstandingskrag te begin opereer!

Moenie langer jouself as ‘n slagoffer sien nie. Jy is méér as ‘n oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee, Romeine 8:37. Staan op vir die lewe wat Christus jou bied en moenie langer aan die vyand die reg gee om van jou te steel nie. Jou gesin kán volgens God se oorspronklike bedoeling vir families opereer! 

BEGINSEL 2: GENESIS 3:22-23 VERBIED TOEGANT TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE; TERWYL OPENBARING 22:2 VRYE TOEGANG TOT DIESELFDE BOOM VERSEKER 

Die resultaat van die sonde was en is steeds ‘n lewe wég van die Boom van die Lewe. Die vrug van die Boom van die Lewe sal ons blý ontwyk solank ons weier dat Jesus se bevrydingswerk ons keuses en gedrag rig. Daarenteen is die vrug van die Boom van Kennis van Goed en Kwaad maklik bekombaar. Families wat aan die Satan toegee, eet graag van sy vrug. Hulle kan maklik en baie effektief onderskei wat almal in hul gesin en familie verkeerd doen. Mislukkings, foute en gebreke ontglip niemand se oë nie.

Lede van sulke families weet hul gedrag is skadelik, maar hulle voel onmagtig om te verander. So ‘n gesin en familie bly vasgevang in gebroke verhoudings. ‘n Onvermoë om mekaar te vergewe en lief te hê, bind almal. Vrees en agterdog kenmerk hul verhoudings. En onderlinge wedeywering is deel van hul daaglikse funksionering. Broers en susters vergelyk hulself met mekaar en daar is altyd iemand wat onttrek omdat hy/sy minderwaardig voel.

Sonde het hulle beroof van God se oorspronklike bedoeling én doel met hul gesin en familie. As gevolg van sonde is hulle familielewe ontspoor en van koers af. Hulle energie word negatief gekanaliseer, wég van mekaar en van God af. Hulle is beroof van die essensie van léwe wat slegs in Christus gevind kan word!

Daarenteen kan families wat in God se teenwoordigheid opereer heeltyd van die Boom van die Lewe eet. Hulle is lewegewend en wanneer jy tyd in hul teenwoordigheid spandeer, ervaar jy onvoorwaardelike liefde. Jy word aanvaar vir wie jy is en nie vir wat jy alles doen nie. Die energie wat van só ‘n gesin of familie af uitgaan, energeer almal. ‘n Familie wat van die Boom van die lewe eet, is nie dom of naïef nie. Hulle het die baie belangrike keuse gemaak om in hul Hemelse Vader se voetspore te volg!

In ‘n lewegewende familie weet almal:

 • My familie is my eerste linie van beskerming. Hulle sal in alle omstandighede die beskerming verskaf wat ek nodig het.
 • Wanneer ek ‘n fout maak, moet ek net so gou as moontlik by die huis kom. As ek my foute eerlik erken en bely, sal my familie hulle om my skaar en vir my bid. Hulle sal deel wees van die oplossing en my met genade en liefde begelei. Ek het ‘n aardse én hemelse tuiste waar ek veilig is.
 • My familie is sinoniem met liefde en verhouding. Hulle bied ‘n veilige omgewing vir heling en groei. En ons verhoudings groei en verdiep dag na dag, want hulle is gewas in die Bloed van die Lam!

Openbaring 22:2 leer dat selfs die blare van die Boom van die Lewe helingskrag bevat en vir die nasies genesing bring. ‘n Familie wat van die Boom van die Lewe eet, bied selfs vir mense buite hul eie volks- en taalgroep léwe! Hulle optrede lei tot herstel en genesing van baie.

BEGINSEL 3: ‘N FAMILIE WAT IN DIE LIG VAN DIE WÊRELD OPEREER VERSUS ‘N FAMILIE WAT IN GOD SE LIG OPEREER 

In Genesis 1:3-4 lees ons dat God lig tot stand geroep het en toe lig en duisternis van mekaar geskei het. Hierdie lig is nie dieselfde lig as die lig wat op die vierde dag deur die skepping van die hemelliggame tot stand gekom het nie. Die skeiding tussen lig en duisternis word in 1 Joh. 2:8-11 as volg verduidelik:: “Want die duisternis is aan die verbygaan en die lig wat die waarheid bring, skyn alreeds. As iemand sê: ‘Ek leef in ‘n hegte verhouding met die lig,’  maar sy broer haat, verkeer so ‘n mens nog steeds in die duisternis. Enigeen wat sy broer liefhet, leef in ‘n ewige verbintenis met die lig en is nie ‘n bron van struikeling vir ander nie. Wie egter sy broer haat, is nog in die duisternis en leef in ‘n noue verbintenis met die duisternis. Sulke persone besef nie waarheen hulle op pad is nie, omdat die duisternis hulle oë verblind het.”

Individue en families wat die lig ontdek wat daar van God af uitgaan, vind dat beide die Vader en Jesus nie slegs die lig in die hemel verskaf nie, maar ook in hul familielewe. Openbaring 21:23 beskryf “die stad wat nie son of maan nodig het om dit te verlig nie, want die heerlikheid van God het dit verlig en die Lam is sy kandelaar…” Families wat hierdie lig ontdek, verskil radikaal van families wat mekaar nog oordeel en beoordeel volgens die lig wat die wêreld hulle bied.

Indien jy deur die lens van die wêreld na mense kyk, sien jy hulle in hul gebrokenheid en sonde, maar jy kan hulle niks anders bied nie. Sulke families beweeg uiteindelik al verder van mekaar af en is onmagtig om saam te staan.  Hulle ervaar hoe gebroke verhoudings hulle uitmekaar dryf, maar weet nie hoe om weer bymekaar uit te kom nie.

Daarenteen ontdek families wat mekaar deur God se lens sien, dat Sy hárt bepaal hoe Hy na mense kyk. Daarom gaan hul eie harte oop vir mekaar en begin hulle mekaar deur Sý oë sien. En dan is alles anders:

 • Hulle sien geleentheid vir genesing en herstel, waar pyn en gebrokenheid in die verlede hul optrede gerig het.
 • Familie tragedies word geleenthede om mekaar te omhels en saam te bid oor ‘n gesamentlike toekoms.
 • Hulle gebruik elke krisis as ‘n venster, ‘n deur, ‘n poort na ‘n dieper openbaring van Godgegewe wysheid ten einde die wáre betekenis van léwe net nóg dieper te ontgin.

BEGINSEL 4: ‘N LEWE ONDER DIE JUK EN VLOEK VAN DIE SONDE VERSUS ‘N LEWE GEVUL MET GOD SE SEËN 

In Genesis 3:14-19 lees ons dat die sonde ‘n vloek oor die mensdom gebring het:

 • Die menslike geslag sal in stryd met die Bose wees.
 • Vroue sal met pyn en lyding geboorte gee.
 • Die mens sal swoeg en sweet om ‘n bestaan te maak.
 • Ook die aarde is vervloek om dorings en distels op te lewer.
 • Die mens sal sterf en tot stof terugkeer.

Hierdie vloek het tot ‘n juk gelei waaraan die mensdom deur al die eeue heen swaar gedra het. Indien jou familie nog onder die juk van die sonde opereer, sal julle steeds dra aan jul voorouers se sonde. Jou pa sal steeds jou oupa en ander voorsate se haat teenoor mense van ander bevolkingsgroepe koester. Jou ma sal steeds die verwerping wat sy as kind ervaar het, dra én selfs oordra aan haar kinders en kleinkinders. Jou kinders sal dieselfde rebellie as jul voorgeslagte beleef. Selfs die finansiële mislukkings van jul voorgeslagte mag ‘n geneigdheid hê om oor en oor te herhaal. Niemand wil onder die vloek of juk van sonde leef nie! En dis ook nie nodig nie!

Jesus het die vloek van die sonde opgehef deur Sy kruisdood en opstanding. Met Sy hemelvaart het die Vader Hom ‘n ereposisie aan Sy regterhand gegee en vandaar regeer Hy. Ons kan en mag die vloek van die sonde afgooi deur alles wat verkeerd gegaan het voor Jesus te bely. Sonde wat bely is, ook die sonde van ons voorgeslagte wat ons reeds bely het, bestaan nie meer nie. Die Bloed van Jesus vee nie slegs daaroor nie; dit was alle sonde weg en verwyder die vloek van die sonde. Ons kán in vryheid binne God se plan vir ons eie lewens én die van ons gesin en familie opereer!

Jesus se las is lig en sy juk is sag, Matteus 11:28-30. Hy maak ons nie moeg nie. Hy misbruik niemand nie. Inteendeel, Hy openbaar hemelse oplossings vir aardse probleme. Hy gee uitkoms in die moeilikste situasie. Hy het en Hy is die antwoord. Saam met Hom ontvang jou familie ‘n stoorkamer van hemelse seëninge – dinge waarvoor jy nie gewerk het nie, word aan jou toevertrou!

Jesus bring jou gesin en familie tot in die Vader se Huis, waar Sy heerskappy julle beskerm; Sy wil julle rig; Sy voorsiening beskikbaar is en Hý Self julle in staat stel om lewensdraend en lewegewend te wees!

‘N FAMILIE WAT VIR GOD SE SKEPPINGSORDE KIES, SAL OOK HUL KORPORATIEWE ROEPING ONTDEK

Net soos elke individu ‘n roeping het, het ‘n elke familie ook ‘n korporatiewe roeping. Elke familie word geroep om in bepaalde sfere God se plan vir ‘n spesifieke area in werking te stel. Ons familie is onder andere geroep om in medisyne, gemeenskapsontwikkeling, boerdery en die liggaam van Christus gelowiges te mobiliseer om volgens Bybelse beginsels ‘n Geesvervulde impak op die gemeenskap te maak en Bybelsgefundeerde transformasie te bewerkstellig.

Sodra die onderskeie lede in ‘n familie bereid is om hulself oop te stel om weier te kyk as hul individuele roepings, sal hulle ook ontdek hoe hulle sáám ‘n magtige deurbraak vir God se Koninkryk kan bewerkstellig deur saam te werk. Sodra ons mekaar se roepings begin koester, bevorder ons ook die familie se gesamentlike roeping. Dit laat terselfdertyd ons oë ál meer oopgaan vir die individuele lede van die familie se roepings. Hierdie kosbare kringloop van gebeure lei daartoe dat God outoriteit vrystel, wat ons in staat stel om deel te word van ‘n massiewe beweging van léwe wat oor ons land vrygestel word.

Fundeer jouself en sovér jy kan ook jou gesin en familie in die raamwerk van God se skeppingsbeginsels. Leef sáám met God. Blý naby Hom. En herken Sy beeld en gelykenis in ál jou gesins- en familielede. Daar wag ‘n belofteryke toekoms op julle!